ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban az MTSZ) által szervezett és megrendezésre kerülő Természetjáró Fesztivál (a továbbiakban Rendezvény) tekintetében határozza meg

-a jegyvásárlásra, valamint az MTSZ és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket;

-a látogatók Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, illetőleg az MTSZ és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A. AZ MTSZ ADATAI

Az MTSZ teljes neve: Magyar Természetjáró Szövetség
Az MTSZ székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Az MTSz nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Az MTSz nyilvántartási száma: 49
Az MTSz adószáma: 19001511-2-42

B. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • Rendezvény: az MTSZ által szervezésre és megrendezésre kerülő Természetjáró Fesztivál.
 • Rendezvény időtartama: 2019. szeptember 6-án 14:00 órától 2019. szeptember 8-án 18:00 óráig
 • Termék: az MTSZ-től, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvény keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog.
 • Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az MTSZ vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényen vagy ahhoz kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
 • Jegy: az MTSZ által szervezett Rendezvényen a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.
 • Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor az MTSZ által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet) jogosultságokat biztosító igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult a Rendezvény látogatására.
 • Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.
 • Jegyvásárló: a Jegyet az MTSZ-től megvásárló személy.
 • Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.
 • Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki a Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.
 • Közreműködő: az MTSZ – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.
 • Szerződéses partner: adott Rendezvényen az MTSZ-szel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.
 • Harmadik személyek: az MTSZ-en és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.
 • Házirend: a Rendezvényre vonatkozó belépési és magatartási szabályokat magában foglaló dokumentum, amely elérhető a Rendezvény honlapján.

C. AZ ÁSZF HATÁLYA

 • A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az MTSZ-re, valamint a Jegyvásárlókra, Fogyasztókra, Látogatókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. Az MTSZ és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 • A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az MTSZ a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvény mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, az MTSZ által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. A módosítások a Rendezvény honlapján történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek.
 • A Jegyvásárló a Jegy vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

II. JEGYEK, VÁSÁRLÁS

1. Jegy

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. Az MTSZ a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy MTSZ általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy az MTSZ a Jegyét a III. rész 2. pontja szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2. Vásárlási folyamat

2.1. Jegyvásárlás elektronikus úton, regisztráció

A Rendezvényre Jegyet kizárólag elektronikus úton lehet vásárolni, a www.termeszetjarofesztival.hu weboldalon.

Az online vásárlás lehetőségét az MTSZ saját online értékesítési felületén keresztül nyújtja, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően az MTSZ emailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy azt a saját profiljába való belépéskor bármikor díjmentesen letöltheti. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email MTSZ általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy az MTSZ felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg.

A 18. életévüket be nem töltött személyek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, azonban, számukra csak 18. életévüket betöltött személy igényelhet ingyenes Jegyet a www.termeszetjarofesztival.hu weboldalon. A 18. életévüket be nem töltött személyek részére az ingyenes Jegy-igénylést követően kiskorúaknak szóló Jegy kerül megküldésre elektronikus formátumban.

Az MTSZ a Rendezvény helyszínén egy darab Jegy ellenében egy darab karszalagot ad ki.

A Jegyvásárló felelőssége Jegy megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A karszalagot az MTSZ azon személy részére adja ki a Rendezvény helyszínén, aki a Jegyet először bemutatja. A Jeggyel való esetleges visszaélés (például a Jeggyel történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet az MTSZ nem ad ki. Erre tekintettel a Jegy olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. Az MTSZ az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületen és elérhetőségeken nyújt az MTSZ részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

2.2. Jegyek átvétele a Rendezvény helyszínén

A Jegyvásárló a Rendezvény helyszínén az MTSZ által meghatározott regisztrációs pontokon és nyitvatartási időben a Jegy átadása ellenében tudja átvenni a Karszalagot.

A kiskorúaknak szóló Jegy a Karszalagra akkor váltható, ha a birtokos a Karszalag átvételekor igazolja, hogy a Rendezvény kezdőnapjáig a 18. életévét nem töltötte be.

2.3. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása

A Jegy szabadon átruházható. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy az MTSZ ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, szükséges igazoláshoz. A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel.

3. Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Az MTSZ kizárja a Jegyek cseréjét, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését.

4. Szavatosság, felelősségi kérdések

4.1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem az MTSZ vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben az MTSZ-el szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az MTSZ általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az MTSZ nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

4.2. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. Az MTSZ kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

4.3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az MTSZ nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik. Az MTSZ különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

III. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN

1. A jogviszony jellege

Az MTSZ a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint a Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvényen a programokat az MTSZ nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) az MTSZ nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok között alakul.

2. Karszalag

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá.

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, az MTSZ által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását az MTSZ és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. A sérült – átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült - karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az MTSZ nem pótolja vagy cseréli.

3. Belépés

Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan Résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

Az MTSZ a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket a Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza.

A Rendezvény területére az MTSZ által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.

A 14. életévüket be nem töltött személyek a Rendezvényre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A 14. életévüket betöltött, de 18. életévüket be nem töltött személyek a Rendezvényre kizárólag azt követően jogosultak belépni, hogy az MTSZ részére átadják a szülőjük (törvényes képviselő) által aláírt, a regisztrációkor részükre megküldött mintának megfelelő tartalmú szülői hozzájárulás eredeti példányát.

A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetését az MTSZ bármikor megtilthatja. Az MTSZ felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

4. Magatartási szabályok a Rendezvény területén

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek az MTSZ, valamint az MTSZ-től engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az MTSZ, valamint az MTSZ-től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az MTSZ kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – az MTSZ előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5. Biztonság

A Rendezvény területén az MTSZ megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

6. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

A Rendezvényen ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

7. Regisztráció a programokra

Látogató tudomásul veszi, hogy egyes, a Rendezvény keretben meghirdetett programokat, kizárólag a Jegy birtokában, a Rendezvény www.termeszetjarofesztival.hu honlapján történő előzetes helyfoglalás mellett vehet igénybe. Jegybirtokos, illetve Látogató tudomásul veszi továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy egyes programok korlátozott létszámú Látogató számára elérhetőek - MTSZ nem tudja garantálni, hogy valamennyi Látogató, valamennyi általa választott programon részt tud venni. A programok elérhetőségéről, arról, hogy az adott programra lehetőség van-e helyet foglalni, Látogató a www.termeszetajarofesztival.hu honlapon tájékozódhat.

Jegyvásárló, illetve Látogató tudomásul veszik, hogy vezetett túráknál a túravezető, saját belátása szerint, biztonsági okokból megtilthatja a programon való részvételt akkor is, ha Látogató érvényes helyfoglalással rendelkezik az adott programra.

8. Szavatosság és felelősségi kérdések

Az MTSZ szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a Rendezvényre. A Rendezvényen belül az egyes események időpontját az MTSZ jogosult egyoldalúan módosítani (így az MTSZ kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy az MTSZ és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, az MTSZ a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. Az MTSZ kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az MTSZ felelőssége kizárt.

Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, az MTSZ nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért.

A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a vele a Rendezvényen részt vevő 18 év alatti személyek, vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind az MTSZ, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

Az MTSZ kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az MTSZ bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. Az MTSZ a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató a rendezvény területét a zárást követően haladéktalanul köteles elhagyni, és ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén.

IV. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Szankciók

1.1. Az MTSZ a jogviszonyt a Rendezvény vonatkozásában jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját a Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét az MTSZ érvénytelenítheti, illetve karszalagját az MTSZ eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és az MTSZ felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

1.3. Az MTSZ a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

2. Védjegyek és szerzői jogok

Az MTSZ weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az MTSZ, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az MTSZ, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Az MTSZ korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó a Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

3. Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az MTSZ hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy az MTSZ nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

4. Záró rendelkezések

Az MTSZ jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók.

A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvénnyel kapcsolatos, továbbá az MTSZ által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára az MTSZ és a Fogyasztó kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2018. augusztus 13.